วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การบรรจุภัณฑ์

ความหมายคำว่าบรรจุภัณฑ์ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ทำจากวัสดุใดๆ ที่นำมาใช้สำหรับห่อหุ้ม
ป้องกัน ลำเลียง จัดส่ง และนำเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต
ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภค

Packagingหรือการบรรจุหีบห่อ คือแนวความคิดรวมของระบบในการเตรียมสินค้าเพื่อการจัดจำหน่าย ขนส่ง เพื่อการเก็บรักษาและการตลาด ให้เหมาะสมกับต้นทุนสินค้าและคุณสมบัติของสินค้า

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน ของคนเรามากขึ้น การบรรจุหีบห่อมีความสำคัญมากขึ้นโดยลำดับ เนื่องจากการบรรจุหีบห่อเป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำสินค้าจากแหล่งผลิตสู่มือ ผู้บริโภคในคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ บรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมสินค้า การ บรรจุ การลำเลียงและขนส่ง จนถึงการตลาด

การแพ็คของหรือวิธีการบรรจุ packing หมายถึง วิธีการบรรจุสินค้า การห่อหุ้ม
หรือการใส่ลงในภาชนะปิดใดๆ ก็ได้

หีบห่อ pack คือ การวางผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุหรือทำให้เป็นห่อ เป็นมัด

ภาชนะบรรจุ a package หมายถึงหนึ่งหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ห่อแล้ว หรือใส่ลงในภาชนะบรรจุแล้ว

container หรือที่ใส่ของ คือ ที่ใส่ของเพื่อใช้ในการเตรียมสินค้าสำหรับการขนส่ง
และจัดจำหน่าย บางครั้งหมายถึง ตู้ขนาดใหญ่ ที่ใช้ขนส่งสินค้าทางอากาศหรือทางเรือ

การที่จะเลือกใช้ภาชนะบรรจุสำหรับสินค้าชนิดหนึ่งๆ นั้นควรต้องคำนึงถึงการออกแบบภาชนะ
บรรจุให้ถูกต้องเหมาะสม คือ ต้องมีความสอดคล้องกับสินค้า สภาพการขนส่ง
และการตลาด ซึ่งการออกแบบดังกล่าวก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

ประเภทแรก คือ การออกแบบด้าน โครงสร้าง ซึ่งต้องใช้เทคนิคในการเลือกใช้ชนิดของวัสดุ การกำหนดขนาด รูปแบบ วิธีการบรรจุ และส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้ภาชนะบรรจุนั้นสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภทที่สอง เรียกว่า การออกแบบด้านกราฟฟิก คือ การออกแบบที่ให้ผลต่อการส่งเสริมการขาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพของการพิมพ์ การตกแต่งด้านสีสัน รูปภาพ รูปร่าง เพื่อให้ภาชนะบรรจุนั้นมีความสวยงาม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นั้นได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณที่มาจากคุณมยุรี ภาคลำเจียก